پایبندی و احترام به قوانین -
رعایت اصل صداقت و عدالت -
: همکاری مطلوب اعضا شاغل موسسه جهت -
ارتقا بهره وری در کیفیت خدمات <
کسب نتیجه مطلوب <

ارتقا جایگاه مشاوران و وکلا در جوزه بین الملل
ترویج استفاده از مشاوره حقوقی تجارت بین الملل
کار آفرینی و گسترش فرصتهای شغلی برتر بین المللی
دسترسی بازرگانان به خدمات مشاوره تجارت بین الملل
پذیرش اجرائی کلیه عملیات در فرایند تجارت بین الملل

از آنجا که آگاهی از میزان اعتبار اشخاص حقوقی یا حقیقی نقشی اساسی در ارتباطات تجاری موفق محسوب میگردد لذا همه کارکنان این گروه حقوقی ضمن رعایت( اصول کار)مشخص با راهبرد حمایت نظارت و هدایت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجارت بین الملل را با بهره مندی از گروهی متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی"وکلا رسمی با تجربه" کارشناسان و کاردانان موفق درکلیه امور بین المللی به ویزه تجارت بین الملل همراهی مینماید. تا به( اهداف )مورد نظر دست یابد


مدیر گروه : علی میر محمد رضائی