بازگشت

تحصيلات :

 

- ديپلم اقتصاد اجتماعي

- كارشناسي حقوق قضائي

-وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

- كسب مهارتهاي تخصصی و کاربردی  مديريتي شامل :

 

1) دوره های فنون اداری ( فن آوری اطلاعات )

2) دوره های بهبود مديريت (مديريت پايه، تکنيکهای تحقيق، تکنيکهای سازماندهی ،فرايند و فنون تصميم گيری، کاربرد فن آوری اطلاعات در مديريت، مديرت موثر وقت، انگيزش در کار ،مهارتهای ارتباطی مديران ،فنون سنجش و ارزيابی عملکرد ،برنامه ريزی در سازمانها ،فنون بهبود سيستمها و روشها و آشنائی بامستند سازی و  الزامات iso9002)

 

 

تاليفات ، مقالات و فعالیتهای علمی:

 

- تصميم گيري در مديريت :

- بخش1)

تئوري تصميم گيري در قالب تئوري سيستم با بررسي ماهيت تصميم و هدفهاي اثر گذار آن در سازمان تحت مديريت .

- بخش 2)

مراحل تصميم گيري كه با بررسي موضوع چگونه بايد تصميم گرفت  با توجه به  متغير هاي تصميم گيري و تابع تصميمات و نهايتا ده قدم اصلي و عمده تصميم گيري .

- بخش 3)

فرايند عقلاني در تصميم گيري مدير شامل بحثهايي در خصوص انواع روشها و مدلهاي تصميم گيري در فرايند عقلاني و سمينار تصميم گيري.

- بخش 4)

مشكلات تصميم گيري كه شامل بحثهايي حول محور جزئي نگري و يك بعدي شدن در تصميم گيري ،نارسائيهاي اطلاعاتي در تصميم گيري ،عدم تمايل به تصميم گيري ، انعطاف ناپذير بودن تصميمها ،اعمال نظر شخصي در تصميم گيري و اتكاي بيش از حد بر تجربيات فردي

- بخش 5)

نقش ارزشها در خط مشي گذاري و تصميم گيري با اجراي روش مشورتي و اجماع .

 

- وظايف مديريت :

- با برسي ملاكهاي  برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و رهبري  ، كنترل .كليه وظايف يك مدير را مورد بحث گذاشته و با بررسي جزئيات هر محور بصورت جزئي به موضوع نگريسته است .براي مثال در موضوع برنامه ريزي با تعريف مجزا از برنامه ريزي  و ميزان اهميت موضوع برنامه ريزي با كمك انواع برنامه ريزيها و نهايتا تصميم گيري به روشهاي عقلاني يا اكتشافي وظيفه مدير را بيان ميدارد .

 

- نقش تحول پايدار در نظام برنامه ريزی

- توسعه جهاني و تحولات عظيم و ناپايداري گسترده محيطي باعث شده است كه تغيير و تحول مشخصه غير اجتناب سازمانها قرارا گيرد .تمركز بر تحول در سازمانها بمنظور افزايش اثر بخشي و كارايي سازمان صورت ميگيرد و اين كار مهم در سازمانها براي حل مسائل ، يادگيري ، بازسازي ادراكات مشترك ، هماهنگي با تغييرات محيطي ، بهبود عملكرد و اثر گذاري بر آينده صورت ميگيرد و همه رويكيردهاي تحول به تعدادي تئوري اتكا دارد كه اين نظريه ها ابعاد مختلفي از آن را توصيف مينمايد و با آسيب شناسي در سازمانهايي كه در تحول دچار شكست ميشوند بحث ميكند .

 

- نقش خلاقيت در برنامه ريزی

  با بررسي پنج نقش مهم افراد خلاق در امر برنامه ريزي كه شامل 1- تبديل يك فكر به يك طرح واقعي 2 � بالا بردن انگيزش 3- بر انگيختن فكرها 4- ارائه كمك عملي 5- حمايت و پشتيباني و جمع بندي نظريات اساتيد بزرگ مديريتي در خصوص خلاقيت بحث مينمايد 

 

- خلاقيت و کار گروهی خلاق

تفكر ماهرانه ، شناخت خلاقيتها ، موانع تفكر خلاق ، انسداد هاي فكري ، استفاده از قدرت خلاقيت ، كار گروهي ، اصول و شناخت عوامل موثر بر آن ، آشنائي با روشهاي بسيج انديشه ها ، مسئله يابي ، شناسائي ايده ها در ميان كار آفريناني كه با خرد و جسارت خود شروع به فعاليتي سازنده نموده و با چالشهاي گوناگوني دست و پنجه نرم ميكنند از جمله اين چالشها عدم توازن بين توانائي و اختيارات آنها در برابر خواسته ها و مسئوليتهاي آنان است .كار آفرين خود را بطور فزاينده اي با تغييرات گوناگون محيطي و خانوادگي  و شخصي رودرو ديده و بايدها و نبايدها سد بزرگي در راه انجام كارهايشان است .

 

- ساختار سازمانی شرکتهای تعاونی

با بررسي اجمالي اركان  متشكله يك شركت تعاوني و جزئيات آنها .مجامع عمومي ، هيئت مديره ، بازرس سعي شده نماي سازماني طراحي  گردد.

 

مديريت دانش مدار در شرکتهای تعاونی

جهان در قرن حاضر با تحولات شگرفي روبرو بوده و ظهور قدرتهاي بزرگ جديد اقتصادي در شرق آسيا و اروپاي شرقي همراه با فن آوريهاي جديد بيانگر اين واقعيت است كه روشهاي ديرين كسب و كار كارائي خود را از دست داده اند و براي حضور در بازارهاي پر رقابت جهاني بايستي به مديريت دانش مدار مجهز باشند . رسالت واقعي مديريت دانش مدار بايستي درك نيازها و خواسته هاي مشتريان و ارائه راهكارهايي باشد كه خشنودي آنها را در بر داشته باشد .

 

- خود آموزی اينترنت

- با توجه به پيشرفت در كاربري رايانه و استفاده روزافزون از تارنما (اينترنت ) در امور جاري و گسترش روز افزون آن ولزوم فراگيري  روشهاي مختلف در كاربرد اين سيستم رايانه اي ضرورت ارائه مطلبي به جهت استفاده نيازمندان به كاربري تارنما جهت كسب اطلاعات مورد نياز روش ملموستري  تشريح گرديده است.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازگشت