امروزه اگاهی از اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل بعنوان کلید موفقیت و پیشرفت هر جامعه ای در عرصه های مختلف به ویزه اقتصادی بشمار می آید. میدانیم داشتن دانش اقتصادی به خودی خود نمیتواند به تنهایی عامل موفقیت جوامع تلقی گردد لذا بکارگیری شیوه های اصولی و تصمیمات مناسب و بجا بر اساس دانش حقوق تجارت بین المللی میتواند در تضمین موفقیت مفید واقع گردد. از طرفی آگاهی از تمامی حقوق بازرگانی یا تجارت بین الملل موجبات دست یابی به حداکثر رضایت و مطلوبیت بر حسب امکانات فراهم میگردد کمترین امتیاز همراهی این موسسه در کنار اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه اقتصادی دسترسی به اعتبار سنجی مطمئن طرف مقابل معامله میباشد

_______________________________________________________________________

علی میر محمد رضایی